چگونه بدانم که پیام من تحویل داده شده یا خوانده شده است؟