Gửi yêu cầu

Ghi chi tiết của vấn đề hoặc báo cáo phản hồi của bạn ở đây.

Một liên kết nhật ký gỡ lỗi bắt đầu bằng https://debuglogs.org/. Đọc thêm về Câu hỏi thường gặp tại đây: https://support.signal.org/hc/articles/360007318591

Thêm tập tin hoặc thả tập tin ở đây