یک شمارهٔ امنیتی چیست و چرا می‌بینم که تغییر یافته است؟