آیا سیگنال شمارهٔ مرا برای مخاطبین من ارسال می‌کند؟