Sự cố Twilio: Những điều người dùng Signal cần biết