Sự riêng tư cho Số Điện Thoại và Tên Người Dùng: Tìm hiểu chi tiết hơn