Signal và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR).