ထည့်သွင်းမှုများ သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ်များကို ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း