ကျွန်ုပ်၏ ဖုန်း ပျောက်သွားပါက သို့မဟုတ် အခိုးခံရပါက မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။