နံပါတ်များ၊ သုံးစွဲသူအမည်များ သို့မဟုတ် အဖွဲ့များကို ပိတ်ပင်ခြင်း