သူငယ်ချင်းများကို Signal အသုံးပြုရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း