ချက်(တ်)များကို စုစည်းသိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် စုစည်းသိမ်းဆည်းရာမှ ဖယ်ရှားခြင်း