ဒေတာသုံးစွဲမှု ရွေးချယ်စရာများ (ဝိုင်ဖိုင်နှင့် ဆယ်လူလာ)